×

خطوط لوله

تاسیسات فرآیندی

مخازن ذخیره

پروژه ها
بلاگ IPEC Toolbox فرصت های همکاری

پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط لوله

PIPELINE PRECOMMISSIONING & COMMISSIONING

شرکت ایده پویان انرژی در حال حاضر مجموعه کاملی از خدمات پیش راه اندازی و راه اندازی در حوزه خطوط لوله ارائه می دهد و به عنوان یکی از خدمات دهندگان مورد اعتماد شرکت های احداث کننده خطوط لوله محسوب می شود که پروژه ها و عملیات اجرایی را قابلیت اطمینان بالا، ایمنی و کیفیت مطلوب به انجام می رساند.

معمولاً محدوده فعالیت های پیش راه اندازی خطوط لوله از ارسال کننده پیگ تا دریافت کننده پیگ و کلیه شیرآلات، فلنج ها و اتصالات مسیر را شامل می شود.
مراحل مختلف پیش راه اندازی خط لوله، فعالیت های زیر را شامل می شود:
 • آب زنی (پُرکنی، فلادینگ) که خط لوله با استفاده از پمپ های فشارقوی از آب پر می شود.
 • تمیزکاری که با بکارگیری روش های مکانیکی یا شیمیایی، آولدگی ها، رسوبات و دبریزها از درون خط لوله زدوده شده و خارج می شوند تا بتوان جریان سیال بهینه و کارآمدی را درون لوله تامین نمود.
 • گیجینگ (پیگ اندازه) که محدودیت های داخلی درون خط لوله را شناسایی می کند و نتایجی ارائه می دهد که مشخص شود آیا خط لوله از لحاظ هندسی برای راه اندازی و یا راندن پیگ های بیشتر مناسب هست یا خیر. عملیات گیجینگ از طریق نصب کردن یک صفحه آلومینیومی مدور با قطر حدودی 90 درصد قطر داخلی خط لوله بر روی یک پیگ دوطرفه انجام می شود. این عملیات بدین منظور انجام می پذیرد که کیفیت ابعادی و قطر داخلی لوله را اثبات کند.
 • هیدروتست به این منظور انجام می شود که بخش ها و متریال معیوب لوله که در مراحل قبلی بازرسی شناسایی نشده-اند را به معرض نمایش گذارد بدین منظور که مشخص شود باقی عیوب باقیمانده به اندازه ای بی اهمیت هستند که امکان عملیات در فشار طراحی وجود دارد. همچنین این عملیات نشتی های احتمالی را نیز شناسایی کرده و به عنوان اعتبارسنجی نهایی یکپارچگی خط لوله به شمار می رود.
 • آب زدایی و سوابینگ با استفاده از طراحی سلسله عملیات فشرده و پیشرفته ای که منجر به خروج کامل آب مراحل قبلی از درون خط لوله می شود به نحوی که حداقل میزان آب درون لوله باقی بماند.
 • خشک کردن با استفاده از فشار جریان هوا به منظور پایین آوردن نقطه شبنم درون خط لوله. این عملیات از میعان و تشکیل قطرات آب در هنگامی که خط لوله در سرویس رار دارد جلوگیری می کند. در خظوظ لوله گاز طبیعی  و پتروشیمی، خشک کردن کامل لوله به منظور جلوگیری از تشکیل آب بسیار ضروری می باشد تا بتوان درجه خلوص مورد نیاز سیال لوله را تامین نمود.
  • خشک کردن با جریان هوا: تجهیزات خشک کن هوا می توانند نقطه شبنم آب در هوا را تا دمای C°80- خشک کنند که سریعا باعث دریافت خروجی مناسب در انتهای خط لوله می شود.
  • خشک کردن با خلاء: تبخیر آب تشدید می شود و دمای نقطه جوش آب با کاهش فشار محیط پایین آورده می شود. همچنین دمای بالای محیط نیز به افزایش راندمان خشک کردن با خلاء کمک می کند.
 • نیتروژن پرجینگ: که با استفاده از نیتروژن خط لوله پیش از راه اندازی یا رهاسازی به صورت کامل از هوا تخلیه می-شود و با گازی خنثی (نیتروژن) پر می شود که باعث نگهداری مناسب تر خط لوله تا زمان راه اندازی می گردد. بدین منظور معمولا واحد نیتروژن سیار درنظر گرفته می شود.
 • راه اندازی: ورود محصول نهایی به درون خط لوله که معمولا پس از ارسال دو عدد پیگ که مابین آن ها نیتروژن وجود دارد انجام می شود. عملیات راه اندازی همچنین ممکن است پس از نیتروژن پرجینگ انجام شود.
 • نشت یابی: خطوط لوله زیردریایی از طریق تزریق آب همراه با رنگ دریایی به درون خط لوله با استفاده از پمپ های فشار بالا بدین منظور که نشت آب رنگی توسط غواص یا دستگاه ROV دیده و شناسایی شود.
 • رهاسازی پیگ: که ممکن است طی مراحل مختلف (آب زنی، فلادینگ، آب زدایی) درون خط لوله گیر افتاده باشند. عملیات رهاسازی پیگ پس از بررسی های کارشناسانه و در طی یک سری فعالیت های تصمیم گیری مهندسی شده با توجه به شرایط خط لوله و پیگ و گذشته عملیات قبلی انجام می گیرد که منجر به یک راه حل عملیاتی جهت رهاسازی پیگ گیرافتاده شود.
 • تعمیر خط لوله: تعمیر بخش یا بخش هایی از خط لوله که آسیب دیده اند و یا معیوب شده اند و محل و شدت آن ها با استفاده از بازرسی داخلی خط لوله و یا بازرسی چشمی شناسایی شده باشد.