تکمیل نصب و ساخت

این مرحله، که به عنوان مرحله ی مقدماتی برای راه اندازی واحد های فرآیندی می باشد، شامل رفع نواقص مراحل نصب و ساخت است.

· آزمون تحمل فشار: این آزمایش با هدف بررسی میزان تحمل فشار اتصالات لوله کشی و مخازن و بر اساس استانداردهای طراحی انجام می شود.

· تخلیه و خشک کردن: تخلیه ی آب ترزیق شده در مرحله ی تست هیدرواستاتیک لازم و ضروری می باشد. در برخی موارد خشک کردن کامل محیط نیز مورد نیاز است. تخلیه ی آب عموماً به روش­های تخلیه ی گرانشی، فشار مثبت، خلا و در مسیرهای طولانی با استفاده از پیگرانی صورت می پذیرد. عملیات خشک کردن نیز با استفاده از تزریق گاز نیتروژن و یا تزریق هوای خشک صورت می پذیرد.

· نگهداری: کلیه ی تجهیزات اعم از تجهیزات ثابت و دوار، بر اساس دستورالعمل های تدوین شده نیاز به اقدامات حفاظتی دارند. این تجهیزات شامل پمپ ها، کمپرسورها، لوله کشی ها، ابزار دقیق و ... می باشند و فعالیت های نگهداری بر اساس شرایط کاری و محیطی با هدف جلوگیری از آسیب به تجهیزات صورت می پذیرد.