پروژه های IPEC

این شرکت در طول عمر خود موفق به انجام پروژه های متعددی در حوزه نفت و گاز و عموما در منطقه پارس جنوبی گردیده است. بنا به توانایی های تجهیزاتی و نیروی انسانی، این شرکت دارای بیشترین تجربه در انجام پروژه های پیش راه اندازی خطوط لوله در پارس جنوبی می باشد که مشتمل بر خطوط لوله فازهای 13، 17، 18، 19، 22 و خط لوله بزرگ سیری-عسلویه و بخش هایی از فازهای 12، 15، 16 می باشد. این شرکت همچنین موفق به انجام پروژه های دیگری در میادین هندیجان، درود، مبارک، سلمان، رشادت و هنگام شده است. علاوه بر این، قابل ذکر است که عمده پروژه های مذکور بر روی خطوط لوله دریایی بوده و بخش قابل توجهی از پروژه های مذکور نیز مشتمل بر عملیات دریایی در منطقه خلیج فارس و بر روی خطوط لوله درون میدانی انجام گردیده است.
 

دریافت فایل پروژه ها

11
سال
تجربه کاری
33
پروژه
پروژه های انجام شده
3,128
کیلومتر
مجموع طول خطوط لوله

1 خدمات مونتاژ و مهار بندی ایستگاه پمپاژ آب شناور مجتمع مسجد سلیمان

2 بازرسی خطوط لوله دریایی فاز 16 و 19 پارس جنوبی

3 خدمات پمپاژ موقت آب به مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان

4 راه اندازی بخش دوم خطوط لوله پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

5 اجاره پمپ های مکش آب جهت اجرای پروژه عمرانی پل منجیل

6 راه اندازی بخش اول خطوط خشکی پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

7 ایمن سازی خط لوله خشکی فاز ۱۳ پارس جنوبی جهت نصب ESDV

8 پیش راه اندازی خط لوله خشکی فاز 19 پارس جنوبی

9 پیش راه اندازی حین تعمیرات خطوط لوله فاز 19C پارس جنوبی

10 پیش راه اندازی حین تعمیرات خطوط لوله فاز 19C پارس جنوبی

11 ایزولاسیون و تخلیه گاز خط لوله دریایی فاز 19 پارس جنوبی

12 پیش راه اندازی خط لوله دریایی فاز 19 پارس جنوبی

13 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی درون میدانی فاز 17 پارس جنوبی

14 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی درون میدانی فاز 18 پارس جنوبی

15 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی فاز 22 پارس جنوبی

16 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی فاز 19 پارس جنوبی

17 هیدروتست گوی شناور فاز ۱۲ پارس جنوبی

18 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

19 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی

20 پیش راه اندازی خطوط لوله خشکی فاز 19 پارس جنوبی

21 پیش راه اندازی خطوط لوله خشکی فاز 17 و 18 پارس جنوبی

22 پیش راه اندازی خطوط لوله دریایی فاز 12 پارس جنوبی

23 مهندسی تفصیلی خطوط لوله دریایی هنگام

24 پیش راه اندازی خطوط لوله درون میدانی رشادت

25 تست نشتی و تزریق گاز نیتروژن در خطوط لوله میدان مبارک و سلمان

26 مهندسی تفصیلی فاز 13 پارس جنوبی

27 مهندسی تفصیلی خطوط لوله میدان نفتی درود

28 پیش راه اندازی خط لوله دریایی فاز 1 پارس جنوبی

29 پیش راه اندازی خط لوله میدان نفتی هندیجان

30 پیش راه اندازی خط لوله خشکی سیری عسلویه

31 پیش راه اندازی خط لوله دریایی سیری عسلویه

32 پیش راه اندازی خط لوله دریایی سیری عسلویه

33 واحد نمک زدایی گچساران - تامین دستگاه Gas Ejector