پروژه های IPEC

این شرکت در طول عمر خود موفق به انجام پروژه های متعددی در حوزه نفت و گاز و عموما در منطقه پارس جنوبی گردیده است. بنا به توانایی های تجهیزاتی و نیروی انسانی، این شرکت دارای بیشترین تجربه در انجام پروژه های پیش راه اندازی خطوط لوله در پارس جنوبی می باشد که مشتمل بر خطوط لوله فازهای 13، 17، 18، 19، 22 و خط لوله بزرگ سیری-عسلویه و بخش هایی از فازهای 12، 15، 16 می باشد. این شرکت همچنین موفق به انجام پروژه های دیگری در میادین هندیجان، درود، مبارک، سلمان، رشادت و هنگام شده است. علاوه بر این، قابل ذکر است که عمده پروژه های مذکور بر روی خطوط لوله دریایی بوده و بخش قابل توجهی از پروژه های مذکور نیز مشتمل بر عملیات دریایی در منطقه خلیج فارس و بر روی خطوط لوله درون میدانی انجام گردیده است.
 

دریافت فایل پروژه ها

1 BidBoland Pipeline Commissioning Project

عنوان پروژه: BidBoland Pipeline Commissioning Project

شرکت:

سال:

وضعیت

توضیحات:

2 Siri - Assalouyeh Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: Siri - Assalouyeh Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: IOEC

سال: 2010

وضعیت Completed

توضیحات:

- (1 line × 289 km × 32")
• Dewatering
• Drying

3 Siri - Assalouyeh Onshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: Siri - Assalouyeh Onshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: IGC

سال: 2011

وضعیت Completed

توضیحات:

- (1 line × 13 km × 32")
• Dewatering & Drying
• N2 Purging

4 Siri - Assalouyeh Offshore Pipeline Pre-commissioning and Inspection

عنوان پروژه: Siri - Assalouyeh Offshore Pipeline Pre-commissioning and Inspection

شرکت: IOEC

سال: 2011

وضعیت Completed

توضیحات:

- (1 line × 289 km × 32")
• Cleaning
• Inline Inspection
• N2 Purging

5 South Pars Phase 13, Engineering

عنوان پروژه: South Pars Phase 13, Engineering

شرکت: Sadra

سال: 2011

وضعیت Completed

توضیحات:

•          Detailed Design Verification in Collaboration with DeepSea (UK)

6 Hendiian Oil Field, Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: Hendiian Oil Field, Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: Attlas Offshore

سال: 2011

وضعیت Completed

توضیحات:

- (2 lines × 6 km × 12")
• Hydro test

7 South Pars Phase 1, Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 1, Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: Ral Offshore

سال: 2011

وضعیت Completed

توضیحات:

- (1 line × 5km × 18")
• Hydro test

8 Dorood D22 Wellhead Offshore Pipeline Engineering

عنوان پروژه: Dorood D22 Wellhead Offshore Pipeline Engineering

شرکت: Saff Rosemond

سال: 2012

وضعیت Completed

توضیحات:

9 Mubarak/Salman Field Offshore Pipelines Leak Test/Purging

عنوان پروژه: Mubarak/Salman Field Offshore Pipelines Leak Test/Purging

شرکت: Ocean US/IOEC

سال: 2012

وضعیت Completed

توضیحات:

- ( 200 m, 30”, 100 bar)
- (200 m, 6”, 167 bar)
- (26.3 km, 4”, 167 bar)
- (2.9 km, 14”, 14 bar)
- (8.7 km, 20”, 104 bar)

 • Leak Test
 • N2 purging

10 Reshadat Oil Field Offshore Pipelines

عنوان پروژه: Reshadat Oil Field Offshore Pipelines

شرکت: TASDID

سال: 2013

وضعیت Completed

توضیحات:

3 lines: 16″ × 0.23 km to 5.3 km

2 line: 10″ × 56 km and 5.45 km

1 line: 8″ × 5.2 km

 

•  Dewatering

•  Drying

•  Nitrogen Purging

11 New Hengam Offshore Pipeline Engineering

عنوان پروژه: New Hengam Offshore Pipeline Engineering

شرکت: Ocean US

سال: 2013

وضعیت Completed

توضیحات:

- (2 line × 3 km × 14")
- (2 line × 3 km × 4.5")

12 South Pars Phase 15 & 16, Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 15 & 16, Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: SGK / IOEC

سال: 2014

وضعیت Completed

توضیحات:

- (1 lines × 120 km × 32")
• Dewatering
- (1 lines × 120 km × 4")
• Flooding

13 South Pars Phase 17 & 18, Onshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 17 & 18, Onshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: IOEC

سال: 2014

وضعیت Completed

توضیحات:

- (2 lines × 4.5 km × 32")
- (2 lines × 4.5 km × 4")
• FCG & Hydrotest
• Dewatering & Drying
• Nitrogen Purging

14 South Pars Phase 19, Onshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 19, Onshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: Maroon Karan/IOEC

سال: 2014

وضعیت Completed

توضیحات:

- (2 lines × 1.5 km × 32")
- (2 lines × 1.5 km × 4")
• FCG & Hydrotest
• Dewatering & Drying

15 South Pars Phase 12, Onshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 12, Onshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: IOEC/POGC

سال: 2014

وضعیت Completed

توضیحات:

•          Dewatering & Flooding

•          Flushing & Hydrotest

16 South Pars Phase 17 & 18, Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 17 & 18, Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: IOEC

سال: 2014

وضعیت Completed

توضیحات:

- (2 lines × 120 km × 32")
- (2 lines × 120 km × 4")

• FCG & Hydro test 
• Dewatering & Drying 
• N2 Purging

17 South Pars Phase 19, Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 19, Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: Ral Offshore/IOEC

سال: 2015

وضعیت Completed

توضیحات:

- (2 lines × 110 km × 32")
- (2 lines × 110 km × 4")
• FCG & Hydrotest
• Dewatering & Drying
• N2 Purging

18 Hydrotest Operation for SPM Product Swivel of Phase 12

عنوان پروژه: Hydrotest Operation for SPM Product Swivel of Phase 12

شرکت: IOEC/POGC

سال: 2015

وضعیت Completed

توضیحات:

19 South Pars Phase 22, Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 22, Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: Ral Offshore/IOEC

سال: 2015

وضعیت Completed

توضیحات:

- (1 lines × 109 km × 32")
- (1 lines × 109 km × 4")
• FCG & Hydrotest
• Dewatering & Drying
• N2 Purging

20 South Pars Phase 18, Infield Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 18, Infield Pipeline Pre-commissioning

شرکت: SGK

سال: 2016

وضعیت In Progress

توضیحات:

1 line: 18″ × 9 km

1 line: 4″ × 9 km

•   FCG & Hydrotest

•   Dewatering & Drying

•   N2 Purging

21 South Pars Phase 17, Infield Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 17, Infield Pipeline Pre-commissioning

شرکت: Ral Offshore

سال: 2017

وضعیت Completed

توضیحات:

1 line: 20″ × 20 km

1 line: 4″ × 20 km

•   FCG & Hydrotest

•   Dewatering & N2 Purging

22 South Pars Phase 19, 4″ Offshore Pipeline Pre-commissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 19, 4″ Offshore Pipeline Pre-commissioning

شرکت: IOEC

سال: 2017

وضعیت Completed

توضیحات:

1 line: 4″ × 110 km

•   FCG & Hydrotest

•   Dewatering

23 ISOLATION OF 32” & 18” PIPELINES AND REMOVAL OF BYPASS PIPING AT SPD 19C

عنوان پروژه: ISOLATION OF 32” & 18” PIPELINES AND REMOVAL OF BYPASS PIPING AT SPD 19C

شرکت: IOEC

سال: 2017

وضعیت Completed

توضیحات:

•   Isolation & Degassing

24 South Pars Phase 13, Offshore Pipeline

عنوان پروژه: South Pars Phase 13, Offshore Pipeline

شرکت: IOEC

سال: 2017

وضعیت Completed

توضیحات:

1 line: 32" × 1.6 km 
1 line: 4" × 1.6 km 

 •  Flooding & Dewatering

25 South Pars Phase 19C, 32" Offshore Pre-Commissioning Services for Repair Project of SP19C Sealine (Offshore Side)

عنوان پروژه: South Pars Phase 19C, 32" Offshore Pre-Commissioning Services for Repair Project of SP19C Sealine (Offshore Side)

شرکت: IOEC

سال: 2018

وضعیت Completed

توضیحات:

1 line: 32" × 113.5 km

 • Degassing and Flooding Operation of 113.5km Pipeline
 • Dewatering Operation of 13.5km Pipeline
 • Flooding Operation of 26km Pipeline

26 South Pars Phase 19C, 32" Offshore Pre-Commissioning Services for Repair Project of SP19C Sealine (Onshore Side)

عنوان پروژه: South Pars Phase 19C, 32" Offshore Pre-Commissioning Services for Repair Project of SP19C Sealine (Onshore Side)

شرکت: IOEC

سال: 2018

وضعیت Completed

توضیحات:

1 line: 32" × 113.5 km

 • Dewatering Operation of 87.5km Pipeline
 • Flooding Operation of 87.5km Pipeline
 • Dewatering Operation of 113.5km Pipeline
 • Swabbing Operation of 113.5km Pipeline
 • Nitrogen Purging of 113.5km Pipeline

27 South Pars Phase 13, Onshore Pipeline Precommissioning

عنوان پروژه: South Pars Phase 13, Onshore Pipeline Precommissioning

شرکت: Omran Sanat Est.

سال: 2018

وضعیت Completed

توضیحات:

2 lines: 32" × 0.9 km
2 lines: 4" × 0.9 km 

 • FCG & Hydrotest
 • Dewatering & Swabbing
 • Drying