ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

1.7
میلیون
انسان آسیب دیده از حوادث مرگبار
268
میلیون
انسان فوت شده پس از 3 روز درمان
160
میلیون
انسان دارای بیماری های شغلی

سامانه مدیریت HSE